Sökning: "Nour Elgzyri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nour Elgzyri.

  1. 1. Upplevelser av etnisk diskriminering och moralisk stress - en studie utifrån rekryterares perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Nour Elgzyri; Eftimia Efi Trapesidou; [2023]
    Nyckelord :etnisk diskriminering; moralisk stress; rekryterare; enkät; rekryteringsprocess; svenska; Ethnic Discrimination; Moral Stress; Recruiters; Recruiting Process; Survey; Swedish; Social Sciences;

    Sammanfattning : This study aimed to investigate whether recruiters experience ethnic discrimination against the applicant during the recruitment process, as well as whether recruiters experience moral stress. It also aims to see if there is a relationship between recruiters' moral stress and their experience of ethnic discrimination. LÄS MER