Sökning: "Paola Castro Echeverri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paola Castro Echeverri.

  1. 1. Projekt Mandé Norte/Murindó, utifrån CSR och human security i Atrato regionen i Colombia

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Paola Castro Echeverri; [2012]
    Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Human Security; Colombia; Gruvindustri; Rio Tinto plt; Embera-katío indianer; Mandó Norte Murindó; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Denna uppsats analyserar fallet om Rio Tintos projekt Mandé Norte/Murindó i Colombia utifrån de internationella CSR standarden samt företagets egen CSR policy. Rio Tintos agerande i området ställs i relation till deras CSR policy och befolkningens säkerhet analyserat utifrån human security. LÄS MER