Sökning: "Paulina Lindsjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paulina Lindsjö.

  1. 1. En pilot behöver ingen matematik i sitt yrkesutövande, eller...?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Jessica Gross; Paulina Lindsjö; [2009]
    Nyckelord :genus; grundskolans tidigare år; kontext; skolmatematik; vardagsanknuten matematik; vardagsmatematik;

    Sammanfattning : Detta arbete behandlar hur pojkar och flickor i skolår 4, anser att skolmatematiken och vardagsmatematiken hör ihop. Undersökningen grundar sig på en enkät under ledning, som presenteras för eleverna i två olika situationskontexter, där undersökningsgruppen är uppdelad i två olika grupper och varje grupp svarar på en enkät. LÄS MER