Sökning: "Posttraumatic stress"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Posttraumatic stress.

 1. 1. Kvinnors hälsa efter sexuella övergrepp : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jigered; Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sexual abuse; physical and psychological health; experiences; women; Sexuella övergrepp; fysisk och psykisk hälsa; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sin sexuella hälsa. Likväl utsätts kvinnor världen över för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan användas som ett vapen för att begränsa kvinnans egna val och hennes liv. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av akut omvårdnad av patienter med trauma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Mergime Grabovci; [2019]
  Nyckelord :Experience; emergency nursing; trauma; akut omvårdnad; trauma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda patienter i akuta skeden innebär ofta en kaotisk situation som är känslomässigt påfrestande för både sjuksköterskan och patienten. Eftersom man som sjuksköterska inom akutsjukvården utsätts för många känslomässiga reaktioner samtidigt som allt fokus ska läggas på patienten är risken stor att arbetssituationen blir orimlig. LÄS MER

 3. 3. Kan doktorn skriva ut en bok åt mig? En studie om läsbiblioterapins effekt på det psykiska välmåendet hos sex sjukskrivna kvinnor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Yvonne Fällström; [2018-10-24]
  Nyckelord :biblioterapi; litteratur; läsning; kvinnor; psykiskt välbefinnande; bibliotherapy; literature; reading; women; psychological well-being;

  Sammanfattning : This thesis focuses on an empirical study of six women’s experiences of the reading bibliotherapeutic method while on sick leave, and its effects on their psychological well-being, and it will also discuss questions concerning the choice of literature. The women in question suffered from quite different diseases as aneurysm in the brain, burnout depression, ALS, cancer and posttraumatic stress disorder. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenser av våldtäkt : Kuratorers arbetssätt och erfarenheter av att möta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Maritza Andersson; [2018]
  Nyckelord :counselor; rape; consequences; professional meeting; treatment; kurator; våldtäkt; konsekvenser; förhållningssätt; behandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån kuratorers upplevelser studera hur kvinnor påverkas efter en våldtäkt, samt att studera kuratorernas förhållningssätt och hur deras arbete med våldtagna kvinnor sker. I studien genomfördes sex kvalitativa intervjuer med kuratorer. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas erfarenheter av att närvara under återupplivning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cristina Della Casa; Linnea Holmer; [2018]
  Nyckelord :Communication; Family; Presence; Resuscitation; Support; Anhörig; Kommunikation; Närvaro; Stöd; Återupplivning;

  Sammanfattning : Hjärtstopp är en oväntad och traumatisk händelse, där återupplivning är en nödvändig åtgärd. Tidigare riktlinjer har varit att anhöriga skulle ledas ut från rummet där återupplivning pågick. Numera rekommenderas det att anhöriga ska få möjligheten att närvara under återupplivning om de önskar det. LÄS MER