Sökning: "Prime nurse"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Prime nurse.

  1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning inom primärvården - en intervjustudie

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Gisella Johansson; Anne Pyrell; [2016]
    Nyckelord :Prime nurse; smoking; cessation; motivational interviewing; experience.; Distriktssköterska; rökavvänjning; motiverande samtal; erfarenheter.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Inom primärvården möter läkare och distriktssköterskor dagligen patienter som söker hjälp för symtom som är direkt relaterade till rökning. Att arbeta sjukdomsförebyggande genom livsstilsförändringar är en viktig del av distriktssköterskans ansvarsområde. LÄS MER