Sökning: "Ramona Klasson Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ramona Klasson Eriksson.

  1. 1. Att samspela med nyanlända barn i förskolan : En intervjustudie om förskollärares uppfattningar kring bemötande och lek i arbetet med nyanlända barn

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

    Författare :Ramona Klasson Eriksson; Elin Sjöström; [2019]
    Nyckelord :förskola; förskollärare; kommunikation; lek; nyanlända barn; samspel; språk.;

    Sammanfattning : Studien syftar till att beskriva hur förskollärare samspelar med nyanlända barn i förskolan. För att uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: Vilka uppfattningar har förskollärare kring bemötandet av nyanlända barn? Vilka uppfattningar har förskollärare kring vuxnas deltagande i nyanlända barns lek? Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer. LÄS MER