Sökning: "Rickard Hallebratt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rickard Hallebratt.

  1. 1. Gymnasistskrivande : En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Rickard Hallebratt; [2020]
    Nyckelord :kvantitativ textlingvistik; kvantitativa textmått; elevtext i gymnasieskolan; nationella prov;

    Sammanfattning : Elevspråksforskning i skrivande har sedan länge kunnat konstatera påfallande språkklyftor mellan gymnasister, t.ex. avseende betygsgrader och kön. Syftet med studien är att med en didaktisk ansats undersöka skriftspråkliga skillnader mellan elevtexter skrivna inom ramen för Svenska 3. LÄS MER