Sökning: "elevtext i gymnasieskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden elevtext i gymnasieskolan.

 1. 1. Gymnasistskrivande : En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rickard Hallebratt; [2020]
  Nyckelord :kvantitativ textlingvistik; kvantitativa textmått; elevtext i gymnasieskolan; nationella prov;

  Sammanfattning : Elevspråksforskning i skrivande har sedan länge kunnat konstatera påfallande språkklyftor mellan gymnasister, t.ex. avseende betygsgrader och kön. Syftet med studien är att med en didaktisk ansats undersöka skriftspråkliga skillnader mellan elevtexter skrivna inom ramen för Svenska 3. LÄS MER

 2. 2. "Likvärdigt, det vet i tusan om det går" : åtta svensklärares tankar om bedömning och betygsättning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Sandra Petersson; Nermina Ibrahimovic; [2019]
  Nyckelord :bedömning; betygsättning; bedömarvariation; likvärdighet; gymnasieskolan; svenska språket; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur svensklärare går till väga vid en bedömning av en elevtext, resultatet av den bedömningen, och hur de arbetar med bedömning löpande under ett läsår för att säkra en likvärdig och rättssäker betygsättning. För att ta reda på detta ombads åtta aktiva svensklärare bedöma en elevtext i kursen Svenska 1. LÄS MER

 3. 3. Lärare kommenterar text : En fallstudie om gymnasielärares respons på elevtexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Response; teachers’ comments; pupils’ text; upper secondary school; speech acts; Respons; lärarkommentarer; elevtext; gymnasieskolan; språkhandlingar;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur gymnasielärare utformar respons på elevtexter och vad de kommenterar i texterna. I undersökningen har 1 982 kommentarer från tre lärare i 130 elevtexter analyserats. Genom närläsning av lärarkommentarerna har en innehållsanalys genomförts. LÄS MER

 4. 4. Tes, personlighet och aktörsperspektiv : En undersökning av subjektsperspektiv och en argumentationsanalys av nationella prov i årskurs 3 på gymnasiet 2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Börjesson; [2013]
  Nyckelord :Subjektsperspektiv; Argumentationsanalys; Gymnasieelever; Nationella prov;

  Sammanfattning : År 2012 utkom en studie Lika för alla? – Omrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan under tre år (2012). I den har skolinspektionen samlat in och rättat om nationella prov. Syftet har varit att kontrollera att kvalitén upprätthålls, genom att analysera om ursprungsrättare gör korrekta bedömningar av uppsatserna. LÄS MER

 5. 5. Att resonera i minsta möjliga mån : Om den lägsta resultatnivån för betyget G på den skriftliga delen av nationella provet i svenska B

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Erik Andrén; Michael von Horn; [2010]
  Nyckelord :skolverket; nationella prov; bedömning; betyg;

  Sammanfattning : Huvudsyftet i föreliggande studie är att undersöka hur elever följer uppgiftsinstruktionernai uppgiften med lägst svårighetsgrad från 2009 års skriftliganationella prov i svenska och svenska som andra språk.I Skolinspektionens rapport Kontrollrättning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan framkommer att lärare inte bedömer de nationella proven likvärdigt. LÄS MER