Sökning: "Root-knot nematodes"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Root-knot nematodes.

 1. 1. Bekämpning av rotgallnematodarterna Meloidogyne hapla, M. chitwoodi och M. fallax : grödors naturliga resistens som alternativ till svartträda?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Jesper Fritzson; [2020]
  Nyckelord :rotgallnematoder; naturlig resistens; fånggröda; bekämpning; oljerättika; tagetes;

  Sammanfattning : Växtparasitära nematoder börjar bli ett allt större problem världen över där de orsakar stora ekonomiska skador. Bekämpningen av dessa blir svårare allt eftersom kemiska bekämpningsmedel mot nematoder mer och mer globalt förbjuds på grund av dess toxiska påverkan på bland annat applicerande lantbrukare samt ekosystem runtom och i nematodinfekterade fält. LÄS MER

 2. 2. Biological control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) by the fungus Pochonia chlamydosporia : a review

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Torbjörn Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :biological control; Root-knot nematodes; Meloidogyne; Pochonia chlamydosporia; Verticillium; chlamydosporium; integrated pest management;

  Sammanfattning : Pochonia chlamydosporia, a facultative parasite of root-knot nematodes is able to provide varying levels of control on populations of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). Experiments in vitro, in greenhouse cultures and in the field have shown both promising and disappointing results. LÄS MER

 3. 3. Grödans kontra odlingssystemets effekt på frilevande nematoder

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Martin Pettersson; [2014]
  Nyckelord :frilevande nematoder; odlingssystem; Önnestad; nematodsamhälle; krukförsök; säsongsprovtagning;

  Sammanfattning : Nematodes are perhaps the most common animals in the world. Nematode populations can reach densities up to several millions per square meter in the soil. There are many factors which affect nematode communities in arable soil with respect to diversity and population size. LÄS MER