Sökning: "Saida Charafi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saida Charafi.

  1. 1. ”Det tvärprofessionella arbetet är en grannlaga uppgift att få till”

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Saida Charafi; Kerstin Haglund; [2021-08-18]
    Nyckelord :specialpedagog; profession; yrkesroll; uppdrag; tvärprofessionellt; professionsteori;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilken syn de professioner som ingår i den samlade elevhälsan hade av specialpedagogens profession, yrkesroll och uppdrag. Studien ämnade också att undersöka hur professionerna upplevde arbetet i ett tvärprofessionellt team. LÄS MER