Sökning: "Sandra Dany"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Dany.

  1. 1. Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande : En förstudie om östra delen av Luleå centrum

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Sandra Dany; [2022]
    Nyckelord :Travel center; Sustainable transport; Traffic planning; Public transport; Winter; Resecentrum; Hållbara transporter; Trafikplanering; Kollektivtrafik; Vinter;

    Sammanfattning : För att främja hållbar utveckling är regeringens strategi att ha tillgängliga stadsmiljöer där hållbara transporter prioriteras. Det kräver en god samhällsplanering och transportsystemets uppbyggnad får en väsentlig uppgift att substituera bilanvändandet mot miljövänligare alternativ. LÄS MER