Sökning: "Shin Edman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shin Edman.

  1. 1. COVID-19, upplevd oro ochmyndighetsförtroende: : En kvantitativ studie bland unga vuxna 18-25 år.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

    Författare :Shin Edman; [2022]
    Nyckelord :COVID-19; GOVERNMENT TRUST; RISK COMMUNICATION; WORRY; YOUNG ADULTS;

    Sammanfattning : Bakgrund: Unga vuxna är en målgrupp som inte främst tillhör en riskgrupp för allvarliga konsekvenser av COVID-19 gällande sjuklighet och dödlighet. Den globala pandemin kan ha fler konsekvenser på hälsan, där unga vuxna kan ses som en sårbar grupp. LÄS MER