Sökning: "GOVERNMENT TRUST"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade orden GOVERNMENT TRUST.

 1. 1. COVID-19, upplevd oro ochmyndighetsförtroende: : En kvantitativ studie bland unga vuxna 18-25 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Shin Edman; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; GOVERNMENT TRUST; RISK COMMUNICATION; WORRY; YOUNG ADULTS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga vuxna är en målgrupp som inte främst tillhör en riskgrupp för allvarliga konsekvenser av COVID-19 gällande sjuklighet och dödlighet. Den globala pandemin kan ha fler konsekvenser på hälsan, där unga vuxna kan ses som en sårbar grupp. LÄS MER

 2. 2. Building Brand Trust in E-Government among Socially Vulnerable Groups: A CaseStudy on The Swedish Tax Agency

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nejla Salkovic; Ebba Freidenvall; [2022]
  Nyckelord :Brand Trust; Affective Trust; Cognitive Trust; E-Government; E-services; Information Quality; System Quality; Service Quality; Digitalization;

  Sammanfattning :  The purpose of this thesis is to gain an understanding of how public agencies can increase theirbrand trust by adapting technologies and digital strategies which target inclusiveness forsocially vulnerable groups. To obtain the research purpose, the study explores how the SwedishTax Agency work to adapt its digital tools and the ways in which these digital tools contributeto gaining brand trust. LÄS MER

 3. 3. GÄNGKRIMINALITETENS REPRESENTATION OCH DESS TYSTNADER : En diskursanalys utifrån regeringens 34-punktsprogram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Lund; Amanda Öhman; [2022]
  Nyckelord :Problem solving; government; gang crime; crime prevention; risk factors; protective factors; norm-breaking behavior; action program; silences;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate how the government through its measures of the problem with gang crime represent the problem. In other words, what is the problem of gang crime represented to be according to their action program by name “34-punktsprogrammet”. LÄS MER

 4. 4. Tillit i skuggan av pandemin : En kvantitativstudi e om sambandet mellan smittskyddsåtgär-der och politisk tillit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Aldenberg; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; tillit; restriktioner; försiktighetsåtgärder; försiktighetsprincipen; proportionalitetsprincipen;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the relationship between different infection control strategies during the first year of covid-19 and trust in government. The scope is limited to EU member states. The relationship is analysed with OLS-regression with a host of restriction data and trust controls. LÄS MER

 5. 5. Styrförändringar i offentlig sektor : En praktisk tillämpning av tillitsbaserad styrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Gummesson; Martina Slaveska; [2022]
  Nyckelord :governance changes; deviation between ambition and outcome; cause for gap; interpretation; sedimentation; intra-organizational aspects; organizational aspects; autonomy; control; paradox; management.; styrförändringar; avvikelse mellan ambition och utfall; orsak till gap; tolkning; sedimentation; intraorganisatoriska faktorer; organisatoriska karaktärsdrag; autonomi; styrning; paradox; ekonomistyrning; tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Introduction: The abundance of reforms that have characterized governance in the public sectorin recent decades has shown a discrepancy between the reforms ambition and outcome, as the results of the reform implementation rarely reach expectations. In 2016, the government appointed a delegation with the aim of developing a new way of working that was based ontrust to deal with the problems that were perceived to exist in the public sector, the working method that was developed is called trust-based governance (TBS). LÄS MER