Sökning: "RISK COMMUNICATION"

Visar resultat 1 - 5 av 1577 uppsatser innehållade orden RISK COMMUNICATION.

 1. 1. Hot och risk: Prästens perspektiv : En kvalitativ analys av prästers riskbedömningar ochriskkommunikation inom Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adam Grujic; Vera Pettersson; [2024]
  Nyckelord :Priests; antagonistic threats; riskperception; communication; trust; religion; präster; antagonistiska hot; riskperception; kommunikation; tillit; religion;

  Sammanfattning : This qualitative study examines risk assessment, communication and trust among the Church of Sweden's priests. The implementation is based on eleven semi-structured interviews with priests who are employed in Örebro County. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter vid omvårdnad av patienter med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Ekman; Andreas Nyqvist Stefani; [2024]
  Nyckelord :Self-injurious behaviour; Nursing; Nursing care; Therapeutic relationship; Attitudes; Nurses attitudes; Stigmatization; Communication; ​​Självskadebeteende; Omvårdnad; Vårdrelation; Attityder; Sjuksköterskors attityder; Stigmatisering; Kommunikation​;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende kopplas ofta ihop med psykiatriska tillstånd så som depression och ångestsyndrom och en vanlig uppfattning är att syftet med beteendet är suicidalt. Självskada används ofta som en strategi för att reglera negativa känslor. LÄS MER

 3. 3. Musik som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Cajsa Lundén; Jessica Nyström; [2024]
  Nyckelord :dementia; experinces; music; nursing interventions; nursing staff; demenssjukdom; erfarenheter; musik; omvårdnadspersonal; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsnamn för neurologiska sjukdomar som ger kognitiv svikt och påverkar framförallt minnet. Äldre personer och kvinnor löper störst risk att drabbas av demenssjukdom. Demenssjukdomarna kan i dagsläget inte botas utan endast symtomlindras. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av att handlägga förlossningar med rådande språkliga och kulturella barriärer : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kamilla Davidsson; Sanna Rålin; [2024]
  Nyckelord :Cultural barriers; Experiences; Language barriers; Shared decision-making; Woman-centered care; Erfarenheter; Kulturella barriärer; Kvinnocentrerad vård; Partnerskap; Språkliga barriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet immigrerade kvinnor i Sverige har ökat de senaste åren vilket utmanar barnmorskor i arbetet präglat av språkliga och kulturella barriärer. Dessa barriärer är för immigrerade kvinnor riskfaktorer för ojämlik vård samt högre morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med intellektuellfunktionsnedsättning. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Swensson; [2024]
  Nyckelord :Intellectual Disability; care; nurses’ experience; nursing; person - centered care; Intellektuell funktionsnedsättning; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterskors erfarenheter; vård;

  Sammanfattning : Background: People with Intellectual Disability (ID) run an increased risk of suffering from illness. Research has confirmed that people with intellectual disabilities are at greater risk than the rest of the population to being offered lower quality of care. LÄS MER