Sökning: "​​Självskadebeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade ordet ​​Självskadebeteende.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL PATIENTER MED DIAGNOSEN EMOTIONELLT INSTABILT PERSONLIGHETSSYNDROM

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Natalie Rowe; Yasna Sadr; [2024-01-30]
  Nyckelord :Attityd; emotionellt instabilt personlighetssyndrom; sjuksköterska; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) är en psykiatrisk diagnos som medför betydande svårigheter inom emotionell reglering, interpersonella relationer och impulskontroll samt medför symtom som bland annat självskadebeteende, suicidalitet, känslomässig reaktivitet, kronisk tomhet och en rädsla för att bli övergiven. Riskfaktorer för att utveckla EIPS är exponering för en invaliderande miljö och traumatiska upplevelser under barndomen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter vid omvårdnad av patienter med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Ekman; Andreas Nyqvist Stefani; [2024]
  Nyckelord :Self-injurious behaviour; Nursing; Nursing care; Therapeutic relationship; Attitudes; Nurses attitudes; Stigmatization; Communication; ​​Självskadebeteende; Omvårdnad; Vårdrelation; Attityder; Sjuksköterskors attityder; Stigmatisering; Kommunikation​;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende kopplas ofta ihop med psykiatriska tillstånd så som depression och ångestsyndrom och en vanlig uppfattning är att syftet med beteendet är suicidalt. Självskada används ofta som en strategi för att reglera negativa känslor. LÄS MER

 3. 3. "Mot min vilja" : Om kvinnors upplevelse av att vårdas med stöd av LPT inom rättspsykiatrin för självdestruktiva beteenden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :HanTu Stark; [2024]
  Nyckelord :forensic care; selfharm; eating disorders; Rättspsykiatrisk vård; självdestruktivitet; självskadebeteende; ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fram tills för några år sedan var dey vanligt att svårt psykiskt sjuka kvinnor med självdestruktivt beteende (inklusive ätstörningar) skickades till rättspsykiatrin då de blev för vårdkrävande för allmänspsykiatrin. Här vårdades de tillsammans med dömda brottslingar. LÄS MER

 4. 4. Behandlares, handledares och utbildares upplevelser av arbete med Emotion Regulation Group Therapy ur ett implementeringsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isabell Dimblad Gonzalez; Johanna Victorén; [2024]
  Nyckelord :Emotion Regulation Group Therapy; implementering; möjligheter och utmaningar; behandlares upplevelser Emotion Regulation Group Therapy; implementation; facilitators and barriers; therapists’ experiences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Huruvida en metod används och sprids i rutinmässig vård beror inte enbart på behandlingseffekt utan även på effektiviteten i implementeringen. Den manualbaserade gruppbehandlingen Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) har ännu inte undersökts utifrån dess implementeringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Att vårda vuxna patienter med självskadebeteende inom den psykiatriska slutenvården : Psykiatrisjuksköterskans upplevelse - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Elin Iversen; Emmy Ögren; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER