Sökning: "Sofia Solander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Solander.

  1. 1. FORMATIVA BEDÖMNINGSTRATEGIER I SLÖJD : Nio slöjdlärares berättelser om formativ bedömning i slöjd

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

    Författare :Jenny Lundberg; Sofia Solander; [2021]
    Nyckelord :Slöjd; Formativ bedömning; feedback; lärandemål; självreglerat lärande; kvalitativa intervjuer; grundskola;

    Sammanfattning : Det här är ett examensarbete som är gjort av två slöjdlärarstudenter som läser lärarutbildningen via kompletterande pedagogisk utbildning vid Umeå universitet. Syftet med den här studien är att genom slöjdlärares berättelser studera vilken typ av formativ bedömning som används i slöjdundervisningen. LÄS MER