Sökning: "Jenny Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Jenny Lundberg.

 1. 1. Förskollärares föreställningar kring kommunikationsstrategier i förskolan - ur ett inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Lundberg; Jenny Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication; communication strategies; including; interpretative phenomenological analysis; preschool teacher.; Alternativ och kompletterande kommunikation; förskollärare; inkludering; interpretativ fenomenologisk analys; kommunikationsstrategier.;

  Sammanfattning : The aim for this study is to contribute with knowledge about preschool teachers' ideas about their communication strategies, from an inclusion perspective. To collect information, nine interviews were made with practicing preschool teachers in Sweden. The study is based on empirical data and with a methodological approach. LÄS MER

 2. 2. Barn och ungdomar med cerebral pares och deras upplevelse av delaktighet i fritidsaktiviteter : Systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Jenny Karlsson; Emelie Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; meningsfull aktivitet; lek; erfarenhet; intressen; subjektivt perspektiv; aktivitetsvetenskap;

  Sammanfattning : Cerebral pares är en vanlig funktionsnedsättning och kan innebära många svårigheter för en individ. Begränsad fysisk förmåga, kognitiva svårigheter och samhällets attityder gentemot tillståndet kan påverka individernas delaktighet i fritidsaktiviteter. LÄS MER

 3. 3. FORMATIVA BEDÖMNINGSTRATEGIER I SLÖJD : Nio slöjdlärares berättelser om formativ bedömning i slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Jenny Lundberg; Sofia Solander; [2021]
  Nyckelord :Slöjd; Formativ bedömning; feedback; lärandemål; självreglerat lärande; kvalitativa intervjuer; grundskola;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete som är gjort av två slöjdlärarstudenter som läser lärarutbildningen via kompletterande pedagogisk utbildning vid Umeå universitet. Syftet med den här studien är att genom slöjdlärares berättelser studera vilken typ av formativ bedömning som används i slöjdundervisningen. LÄS MER

 4. 4. -Vad gör ni? : Pedagogers interagerande i den fria leken på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nadia Charfa; Jenny Falk Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Förskola; utomhuslek; fri lek; bråklek; makt; genus; barnperspektiv; barns perspektiv och normkritik.;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om förskolepedagogers interaktioner i barns lek med fokus på makt och genus. Metoden som används är kvalitativ och empirin samlas in genom icke-deltagande observationer. De som deltar i studien är förskolebarn och deras pedagoger på fyra förskolor i två olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Poesi som vågar ta ställning Mottagandet av Jenny Wrangborgs Kallskänken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nora Wurtzel; [2020-06-09]
  Nyckelord :Jenny Wrangborg; Proletarian Literature; Working Class-Literature; Reception; Lars Furuland;

  Sammanfattning : This essay examines how Jenny Wrangborg’s collection of poetry entitled Kallskänken was received in Swedish media when published in 2010. The material consists of twelve articles from newspapers, both national and local, as well as in magazines and on radio. LÄS MER