Sökning: "Sofie Ingelström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofie Ingelström.

 1. 1. To extinguish fires. A comparative study of three different collaboration models in the work of behavior problems

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sofie Ingelström; [2017]
  Nyckelord :“Collaborative problem solving”; Diskursanalys; Giraffspråket; Grundskolan; Lågaffektivt bemötande; Neuropsykiatriska funktionshinder; Problemskapande beteende; Samverkansmodeller; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen i denna specialpedagogiska uppsats, är att finna variationer och mönster i tre vanligt förekommande samverkansmodeller, som är påtalade i litteratur och i olika pedagogiska sammanhang. Begreppet samverkansmodell är ett eget utformat begrepp som för mig i denna studie innebär att de studerade modellerna kan bidra med komponenter som; samarbete, empati, kommunikation och pedagogiska verktyg till att arbeta med problemskapande beteende. LÄS MER

 2. 2. Bild- och musikämnet i skolanIntervjuer med lärare om bild- och musikämnet i skolår F-5

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Elin Maria Nilsson; Sofie Ingelström; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare arbetar för att eleverna ska uppnå målen i kursplanerna för bild och musik. Anledningen till valet av problemområde beror på vårt stora intresse för bild- och musikundervisning. Intervjuer har gjorts med tre lärare som undervisar i bild och tre lärare som undervisar i musik. LÄS MER