Sökning: "Stephanie Eneroth"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stephanie Eneroth.

  1. 1. Definitionerna av tillgång och skuld: Så påverkar de användarna och upprättarna av de finansiella rapporterna : - En studie om IASBs föreslagna förändring på definitionerna av tillgång och skuld

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Stephanie Eneroth; Evelina Johnsson; [2015]
    Nyckelord :IASB; tillgång; skuld; intressentgrupper; Discussion Paper; Comment Letters;

    Sammanfattning : Organisationen International Accounting Standards Board (IASB) har ett pågående arbetemed att revidera Föreställningsramen. Studiens fokus ligger på att studera och analyseraIASBs förslag på nya definitioner av tillgång och skuld. Förslagen som IASB ger ut, ges i ettså kallat Discussion Paper. LÄS MER