Sökning: "tillgång"

Visar resultat 1 - 5 av 6977 uppsatser innehållade ordet tillgång.

 1. 1. ATT SES SOM AWIKANDE ELLER ATT VÅRDAS SOM PERSON-HBTQl-personers upplevelser av vårdmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Misha Eklund; [2023-03-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBTQI-personer har sämre hälsa och rapporterar fler negativa upplevelser av hälso- och sjukvård än övriga befolkningen. Heteronormativitet och queer-fobi är fortfarande vanliga inom vården, och sjuksköterskors kunskaper om HBTQI-frågor är ofta bristfälliga. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN TIDIG IDENTIFIERING AV PATIENTER DRABBADE AV SEPSIS PÅ AKUTMOTTAGNINGEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Beckman; Angelica Lindqvist; [2023-03-15]
  Nyckelord :Sepsis; teamarbete; identifiering; sjuksköterskan; akutmottagningen; förutsättningar; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt förekommande inom vården att patienter drabbas av sepsis. Ett centralt problem är att patienternas ohälsa identifieras sent i vårdkedjan vilket leder till ett ökat lidande. LÄS MER

 3. 3. Vattenkraft eller vattenmiljö? En analys av ramvattendirektivets implementering till följd av den nationella omprövningen av vattenkraft

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Halvarsson; [2023-02-15]
  Nyckelord :Vattenkraft; Omprövning; Nationella planen; Moderna miljövillkor; Miljökvalitetsnormer; Ramvattendirektivet; Nationella omprövningen;

  Sammanfattning : Den svenska vattenkraften har en stor betydelse för Sveriges elförsörjning, då det är en pålitlig och stabil energikälla som står för ungefär 45 % av Sveriges totala elproduktion. Samtidigt har vattenkraft en negativ påverkan på vattenmiljön då den ger upphov till förlust av biologisk mångfald genom exempelvis försämrade vandringsmöjligheter för fisk, förändrade flödesmönster och torrläggning av tidigare strömmande vatten. LÄS MER

 4. 4. Ett främjande eller hindrande rum - En systematisk litteraturöversikt om födslorummets inverkan på barnmorskans stödjande roll

  Magister-uppsats,

  Författare :Fanny Ljung; Linnéa Johansson; [2023-02-13]
  Nyckelord :Födslorum; barnmorskans stöd; systematisk litteraturöversikt; kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I barnmorskans ansvarsområde ingår det att stödja den normala processen under en födsel samt främja en positiv förlossningsupplevelse. En viktig faktor som bidrar till en positiv förlossningsupplevelse är tillgång till kontinuerligt stöd från en barnmorska. LÄS MER

 5. 5. Att slöjda ute. En kvalitativ enkätstudie om slöjdlärares användning av och uppfattningar om utomhusundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Tea Sylwan; [2023-01-25]
  Nyckelord :Utomhusundervisning; Slöjd; Utomhuspedagogik; Didaktik; Autentisk lärmiljö;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka slöjdlärares användning av utomhusundervisning, genom vilka platser de använder sig utav och hur, vilka lärandemål de använder sig av och hur de relaterar till kursplanen för slöjd och vilka möjligheter och hinder de ser med utomhusundervisning i jämförelse med i klassrummet. Data samlades in med en kvalitativ enkät, som besvarades av 22 slöjdlärare. LÄS MER