Sökning: "Sternotomy"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Sternotomy.

 1. 1. Rörelserädsla, tidigare fysisk aktivitetsnivå och bröstsnittsmärtans samband med fysisk aktivitet hos inneliggande hjärtopererade patienter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Ida Kronqvist; Evelina Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sternotomy; physical activity; kinesiophobia; post-sternotomy pain; Sternotomi; fysisk aktivitet; rörelserädsla; bröstsnittsmärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: På Akademiska sjukhuset i Uppsala genomförs ungefär 700 hjärtoperationer varje år. Efter en hjärtoperation är det av stor vikt att patienterna är fysiskt aktiva för att minska risken för postoperativa komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som bär Post-thorax väst : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :David Hedberg; Jessica Edqvist; [2017]
  Nyckelord :sternum; sternotomy; mediastinitis; post-thorax vest; sternum; sternotomi; mediastinit; post-thorax väst;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund: Mediastinit är en allvarlig komplikation efter öppen hjärtkirurgi. Syftet med post- thorax västen är att förebygga och förhindra mediastinit genom att stötta upp instabilitet och minska friktion i sternum efter operation. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder som prevention mot mediastinit efter sternotomi : En enkätstudie för att ta reda på sjuksköterskors användande av omvårdnadsåtgärder på patienter som genomgått sternotomi

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Jolinn Axelsson; Nick Kugel; [2015]
  Nyckelord :Mediastinitis; Evidence-Based Nursing; Sternotomy; Mediastinit; Evidensbaserad omvårdnad; Sternotomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskans ansvarsområde ingår det att använda omvårdnadsåtgärder för att förebygga komplikationer efter operation. På thoraxkirurgiska vårdavdelningar skiljer sig rutinerna vid postoperativ vård och på vissa avdelningar används Posthorax-västen för att förhindra instabilitet i sternum efter sternotomi. LÄS MER

 4. 4. Hjärta och smärta : En studie om smärta efter hjärtkirurgi

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Martina Nelson; Elinor Johansson; [2013]
  Nyckelord :pain; nursing; heart surgery and intensive care; smärta; omvårdnad; hjärtkirurgi och intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtkirurgi är idag ett av de vanligaste större kirurgiska ingreppen i Sverige. Smärta efter hjärtkirurgi kan hindra patienter från att ta djupa andetag eller att röra sig. Om smärtan blir underbehandlad kan det resultera i postoperativa komplikationer. LÄS MER