Sökning: "Susanna Pantzare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanna Pantzare.

  1. 1. Designkoncept för ett innovativt IoT-system : Framtagning av förslag på systemets kapsling med hjälp av datorstödd design

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

    Författare :Susanna Pantzare; Klara Granbom; [2022]
    Nyckelord :Design; Innovation; Design process; Internet of Things; IoT; Encapsulation; Smart electronics; Printed electronics; Design; Innovation; Designprocess; Internet of Things; IoT; Kapsling; Smart elektronik; Tryckt elektronik;

    Sammanfattning : Forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, har ettprojekt som kallas IoT Low Energy och syftar till att utvecklalågenergisensorer i kombination med artificiell intelligens. Måletmed detta kandidatarbete var att ta fram digitala designunderlagpå en kapsling av elektronik åt ett system bestående av ensensornod och en central enhet. LÄS MER