Sökning: "Sveriges Boqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sveriges Boqvist.

  1. 1. Hur hanterar Sveriges fyra största banker kreditrisker

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jacob Danielsson; Anna Boqvist; [2009]
    Nyckelord :Kreditrisk; koncentrationsrisk; riskhantering; bank;

    Sammanfattning : Här utreds Sveriges fyra största banker, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank och dess kreditriskhantering baserat på de allmänna råd utgivna av Finansinspektionen 2004 samt övrig litteratur kring ämnet. Hanteringen jämförs både mellan bankerna samt över de senaste konjunktursvängningar inom tidsintervallet år 2004-2008. LÄS MER