Sökning: "Thomas Gröning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Thomas Gröning.

  1. 1. Straffrättslig kompetens inom EG? - säkerhet eller rättssäkerhet?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Linda Gröning; [2002]
    Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Huvudsyftet med det här arbetet är att undersöka om skyddet för individens rättigheter inom EU är tillräckligt för att garantera individen rättssäkerhet om straffrättslig kompetens erkänns inom första pelaren. Arbetet består utöver inledningskapitlet, av tre delar. I den första delen redogörs för straffrättens ställning inom EU. LÄS MER