Sökning: "Tina Crafoord"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tina Crafoord.

  1. 1. Intern hållbarhetskommunikation – En fallstudie av hur ett företag använder intern kommunikation för att implementera hållbarhetsstrategi

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Tina Crafoord; Karin Skoog; [2019-06-20]
    Nyckelord :hållbarhetskommunikation; intern kommunikation; hållbarhetsstrategi; hållbarhet; CSR; medarbetare;

    Sammanfattning : Företag och organisationer har varit en bidragande orsak till dagens hållbarhetsproblem ochspelar en viktig roll i arbetet mot en hållbar framtid. Ett första steg mot att ställa om till ettmer hållbart företag är att göra hållbarhet till en del av kärnverksamheten. LÄS MER