Sökning: "Trädgård hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Trädgård hälsa.

 1. 1. Vårdgivares erfarenheter av hur patienter med demenssjukdom påverkas av sin vårdmiljö : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Ghannad Ghorsi; Adriana Mitic; [2021]
  Nyckelord :: Buildings; dementia; effect; garden; healthcare environment; impact; influence; older people; person-centered care; physical environment; therapeutic; Byggnader; demens; effekt; trädgård; vårdmiljö; påverkan; inflytande; äldre människor; personcentrerad vård; fysisk miljö; terapeutisk.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdmiljön kan delas in i två kategorier, varav den ena är objektiv och den andra är subjektiv. Båda dessa miljöfaktorer påverkar livskvaliteten för personer med demens. Vårdmiljön inkluderar rum, byggnader, inom-/utomhus och trädgårdar. LÄS MER

 2. 2. Trädgårdsterapi vid olika sjukdomstillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anders Plogen; [2021]
  Nyckelord :Nature; Garden; Horticultural Therapy; Therapeutic Horticulture; Therapeutic Garden; Natur; trädgård; trädgårdsterapi; terapeutisk trädgård;

  Sammanfattning : Trädgårdsterapi är en behandlingsmetod där deltagarna genomgår ett program baserat på upplevelser och arbete i en terapeutisk trädgård med stöd av ett multidisciplinärt team med syftet att behandla olika sjukdomstillstånd. I Sverige tillämpas trädgårdsterapi främst vid vård av psykisk ohälsa som depression, utmattningssyndrom och schizofreni. LÄS MER

 3. 3. Att utforma utemiljöer anpassade för LSS-verksamheter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johannes Godsk; [2020]
  Nyckelord :LSS; miljöpsykologi; trädgårdsterapi; trädgård; sinnesträdgårdar; autism; vårdhistoria;

  Sammanfattning : Huvudsyfte med arbetet är att utreda hur man utformar en god utemiljö för LSSverksamheter. Närmiljön är ytterst viktig för personer som av olika anledningar behöver hjälp i vardagen. Denna grupp har i olika grad en mer begränsad förmåga att ta sig till andra miljöer än den direkta närmiljön. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av utevistelse för personer som bor på vård- och omsorgsboenden : En beskrivande litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Jonna Sjöstrand; Minna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Garden; nursing; recovery; residential facilities; wellbeing; Omvårdnad; trädgård; vård- och omsorgsboenden; välbefinnande; återhämtning;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Människor har länge varit intresserade av naturen och dess påverkan på mänskligheten. Ur ett historiskt perspektiv har naturen och omgivningens relevans spelat en viktig roll inom sjukvårdsyrket. Genom Florence Nightingales synsätt och metodiska arbete fastställdes sambandet mellan vårdmiljön och patienternas hälsa. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande utemiljöer? : ett gestaltningsförlag av en privatträdgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Matilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :hälsofrämjande trädgård; terapiträdgård; psykisk hälsa; designprinciper;

  Sammanfattning : I takt med städerna expanderas och fler människor väljer att bosätta sig i städerna drabbas allt fler av psykisk ohälsa. Studier har kunnat påvisat en nära koppling mellan en förbättrad hälsa och vistelse i natur. En behandlingsmetod som riktar sig åt att bota olika former av psykisk ohälsa är trädgårdsterapi. LÄS MER