Sökning: "Tyresö"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Tyresö.

 1. 1. An evaluation of the treatment performance of a ten year old stormwater biofilter in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Eklund; [2020]
  Nyckelord :Biofilter; Water Quality; heavy Metals; Nutrients; Stormwater Treatment; Sweden; Tyresö; Biofilter; Vattenkvalitet; Tungmetaller; Näringsämnen; Dagvattenrening; Sverige; Tyresö;

  Sammanfattning : Urban runoff may be contaminated with, for example, metals, nutrients and sediment. Generally, such runoff enters waterways and oceans without any type of treatment. Bioretention systems can be used to protect the aquatic environment since one of their main objectives is to remove pollutants from stormwater. LÄS MER

 2. 2. Infartsparkeringen : En viktig bit i nutidsmänniskans livspussel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Audrée Paquette; [2018]
  Nyckelord :Infartsparkering; resekedja; tidsgeografi; vardagslivsbalans; hållbart resande;

  Sammanfattning : Att tillhandahålla parkeringsplatser för bilar i våra städer kräver mycket utrymme, och det finns ofta intresse för att använda marken för andra ändamål, i synnerhet i stationsnära lägen. Infartsparkeringar underlättar för många att använda kollektivtrafiken men det finns samtidigt en risk att parkeringen främjar anslutningsresor med bil på bekostnad av resor till fots, med cykel eller buss. LÄS MER

 3. 3. Grundvatten som dricksvattenresurs i kustnära kommuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Matilda Garpefjäll; Josefin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Groundwater; coastal areas; individual wells; salt water infiltration; drinking water; sustainable development; water supply; Grundvatten; kustområden; enskilda brunnar; saltvatteninträngning; dricksvatten; hållbar utveckling; vattenförsörjning;

  Sammanfattning : Dricksvatten är en livsviktig resurs. Att varje hushåll får dricksvatten ser vi idag ofta som självklart, dock har vatten som dricksvattenresurs en begränsning inte minst i kommuner utmed Sveriges kust. I dessa kustnära kommuner finns mängder av fritidsbostäder som allt fler ägare väljer att utnyttja som permanentbostäder. LÄS MER

 4. 4. Methods of survey for technical evaluation and planning of renovation strategies in residential building properties : Case Study, Tyresö municipality (Ekbacken)

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Davood Tadayon Najafabadi; [2018]
  Nyckelord :Renovation; Technical Survey; Building Information Modeling in Renovation Process; Building Information Management in Renovation Process; Renovation Planning; Renovation Strategy;

  Sammanfattning : The thesis is an outcome of a collaborative work between the author and the renovation team of Modexa AB on project of housing renovation of Tyresö municipality ( Ekbacken ). During this thesis we tried to analyse the ongoing process of renovation in Stockholm and try to provide a solution which helps to improve the data gathering and analysis by production of the BIM model. LÄS MER

 5. 5. Handläggningstid er för bygglovsprövningar : En studie om problemet, orsakerna och lösningarna

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Max Rinaldo; [2018]
  Nyckelord :Building permit; Plan- och bygglagen; Processing time; shorter processing times; Bygglov; Plan- och bygglagen; handläggningstid; kortare handläggningstider;

  Sammanfattning : Under årens lopp har handläggningstiderna för bygglov tagits upp i flera propositioner och utredningar. Den senaste stora förändringen av plan- och bygglagen kom 2011 och innebar en tidsfrist för bygglov på tio veckor, med möjlighet till en förlängning på ytterligare tio veckor. LÄS MER