Sökning: "Universell Design"

Visar resultat 11 - 15 av 42 uppsatser innehållade orden Universell Design.

 1. 11. CSR och Agenda 2030 : En flerfallsstudie om Agenda 2030s påverkan på hållbarhetsarbetet hos svenska energiföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amanda Callerud; Hanna Månsson Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; social responsibility; shareholders; Agenda 2030; Corporate Social Responsibility; samhällsansvar; intressenter; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Problemformulering År 2015 beslutade FN om en ny universell hållbarhetsplan, vid namn Agenda 2030, som syftar till att förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden som råder i världen. Enligt EU-kommissionen ska CSR-arbete ledas på initiativ av företaget. LÄS MER

 2. 12. Utveckling av betong för additiv tillverkning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mathias Liljestrand; Kirill Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :additive manufacturing; concrete for 3D-printing; digital fabrication; concrete; extrusion; additiv tillverkning; betong för 3D-skrivning; digital fabrikation; betong; extrudering;

  Sammanfattning : Additiv tillverkning har stor potential för framtida betongkonstruktion. Inom industrier såsom fordonsindustrin, läkemedelsindustrin och flygplansindustrin existerar redan additiva tillverkningsmetoder i kommersiellt syfte men kompatibilitet med utvecklade byggstandarder samt svårigheter att balansera nödvändiga materialegenskaper har gjort att utvecklingen inom byggindustrin går resulterat i att utvecklingen efterfrågade egenskaperna. LÄS MER

 3. 13. An accessible grocery store for low vision customers : Human-centered design of a universal shopping solution, with a focus on people with low vision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Pihl; [2018]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; universal design; inclusive design; grocery store; visually impaired; low vision; user interface design; smartphone; teknisk design; människocentrerad design; universell design; inkluderande design; mataffär; synskadad; synsvag; användargränssnitt; smartphone;

  Sammanfattning : Around one percent of the Swedish population is defined as visually impaired and ten percent of them are classified as blind (Funka, n.d.; SRF, 2017a). A study shows that the prevalence of nearsightedness will increase to around half the population in the world in 2050 (Holden et. LÄS MER

 4. 14. Arbetsterapeuter och förvaltares erfarenhet av att använda bedömningsinstrumentet Audit Tool

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Katarina Gustavsson; Johanna Björklund; [2018]
  Nyckelord :arbetsterapi; bedömningsinstrument; lekområden; tillgänglighet; universell design;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag är tillgängligheten på lekområden för barn och vuxna med funktionsbegränsningar bristfällig. Lek är en förutsättning för alla barns intellektuella lärande och utveckling. Audit tool är ett bedömningsinstrument, med en grund i universell design, som ser över lekområdens tillgänglighet. LÄS MER

 5. 15. Direkt feedback vid viktbaserad avfallstaxa : Att förändra beteende mot en mer hållbar sopkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erica Sylvan; Linnea Hällgren; [2017]
  Nyckelord :direct feedback; behaviour change; waste management; pay-as-you-throw; weight-based waste tariff; universal design; human-computer interaction; direkt feedback; beteendeförändring; avfallshantering; viktbaserad avfallstaxa; universell design; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar fram ett konceptuellt designförslag på hur direkt feedback kan implementeras vid viktbaserad avfallstaxa i flerbostadshus. Ett omfattande problem för boende i flerbostadshus, och i synnerhet de som har sopsugsystem för sitt avfall, är att det saknas feedback och transparens om hur mycket avfall de slänger. LÄS MER