Sökning: "VA -anläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 457 uppsatser innehållade orden VA -anläggning.

 1. 1. Flytande våtmarker för renande och rekreativ effekt i Malmös kanaler : en undersökning av potentiell reningseffekt, vad som påverkar detta, hur de skulle skötas och kunna utformas

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Alvbåge; [2022]
  Nyckelord :Flytande våtmark; floating treatment wetland; reduktion; rening; reningseffekt; föroreningar; purifying; purification; Malmös kanaler; Malmö; skötsel; drift; management; växtval; plant; mikrobiell; biofilm; rötter; rekreation; recreation;

  Sammanfattning : Dagvattnet i centrala Malmö innehåller mycket föroreningar och mycket av vattnet går till Malmös kanaler. Då kanalerna är förbundna med Öresund finns en potentiell vinst i att försöka rena detta vatten. LÄS MER

 2. 2. Klimatkalkyler inom vatten- och avloppsbranschen - En analys av hur klimatkalkyler kan bli en rutin i nyanläggningsprojekt för vatten- och avloppsledningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Hanna Barkevall; Olivia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :klimatkalkyl; livscykelanalys; vatten och avlopp; ledningsprojekt; anläggningsarbete; klimatberäkning; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur vatten- och avloppsbranschen (VA-branschen), i relation till övrig bygg- och anläggningssektor, arbetar med klimatkalkyler idag. Detta har gjorts för att identifiera vilka som är de grundläggande förutsättningarna som krävs för att klimatkalkyler ska bli en rutin i nyanläggningsprojekt för VA-ledningsnät och vad VA-branschen behöver utveckla utifrån branschens förutsättningar idag. LÄS MER

 3. 3. "Man kan ta sig fram till mål på många olika sätt, va?" : En fallstudie av en skolenhets systematiska kvalitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Astrid Hultenius; Sofia Ritenius; [2022]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : I denna fallstudie har en skolenhets systematiska kvalitetsarbete studerats. Enheten utgörs av ett program på en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten i förhållande till styrdokumenten och rektors ledarskap. LÄS MER

 4. 4. 6=_  ”Va?! Det är bara två tal” : En litteraturstudie om elevers förståelse av och undervisning om likhetstecknet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Felicia Nordqvist; Emma Persson; [2022]
  Nyckelord :likhetstecken; matematik; statisk; dynamisk; algebra;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien handlar om likhetstecknet som är en viktig grund i algebran. Studien är relevant eftersom internationella undersökningar som TIMSS och PISA visar att svenska elevers algebraresultat är lågt och behöver förbättras. LÄS MER

 5. 5. Men, va? Hon kan inte ha autism! : En systematisk forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ahlm Ekholm Linda; [2022]
  Nyckelord :Adaptiv förmåga; autism; flickor; kamouflage; kännetecken;

  Sammanfattning : Ahlm Ekholm, Linda (2022). Men va? Hon kan inte ha autism! En systematisk forskningsöversikt. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER