Sökning: "Victoria Alvarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Victoria Alvarsson.

  1. 1. Barns representation av sin materiella närmiljö : En studie gjord med utgångspunkt i barns fotografier av sin förskola i Sverige och Sydafrika

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Victoria Alvarsson; Hanna Engels; [2020]
    Nyckelord :Children s photographs; preschool; Sweden; South Africa; material environment.; Barns fotografier; förskola; Sverige; Sydafrika; materiell miljö;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad som kommer till uttryck som viktigt i den materiella miljön i en svensk respektive sydafrikansk förskolekontext, via barns fotografier. I studien deltar två förskolor, en i Sverige och en i Sydafrika. Barnen fick i uppgift att fotografera sin förskolas materiella miljö. LÄS MER