Sökning: "Viveca Key"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Viveca Key.

  1. 1. Kvinnor 50+ : Högskoleutbildning som framtidsstrategi

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

    Författare :Viveca Frejd; Eva Christensen Eklund; [2011]
    Nyckelord :Higher education; middle-aged women; lifelong learning; career; mobility in the labour market; Högskoleutbildning; medelålders kvinnor; livslångt lärande; karriär; rörlighet på arbetsmarknaden;

    Sammanfattning : Syftet med forskningsrapporten är att undersöka hur kvinnor över femtio år använder en universitetsutbildning i formandet av sin framtidsstrategi. För att besvara våra forskningsfrågor har vi genomfört både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. LÄS MER