Sökning: "Zinamider Domert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zinamider Domert.

  1. 1. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Zinamider Domert; [2019]
    Nyckelord :Attityder; rekomendationer; sjuksköterska; självskadebeteende; somatisk akutavdelning;

    Sammanfattning : Domert, Z. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar. En litteratur studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolpoäng. LÄS MER