Sökning: "biological conservation"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden biological conservation.

 1. 1. Marint områdesskydd i Sverige - En fallstudie av samverkan mellan beslutsfattare och intressenter vid utformning av marina naturreservat

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Marine protected areas; Co-management; Stakeholder participation; Biological diversity; Marine resource management; Sweden; Kattegatt;

  Sammanfattning : Due to degrading marine environments and loss of biological diversity, marine protected areas (MPAs) are increasingly utilized to protect living marine resources. Unfortunately, effective management of these areas is often held back by conflicts between conservation and user interests, together with the limited knowledge on the functioning of marine ecosystems. LÄS MER

 2. 2. Genbanksmaterial av ärt och åkerböna : en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Linnea Svensson; [2022]
  Nyckelord :Pisum sativum; Vicia faba; växtgenetiska resurser; genbanker; växtförädling; svenska förhållanden; inhemskt producerat protein;

  Sammanfattning : För att kunna trygga livsmedelsförsörjningen i världen krävs grödor som är anpassade för odling i olika klimatregioner. Genom växtförädling kan nya sorter av grödor, som är bättre anpassade, tas fram. LÄS MER

 3. 3. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linnéa Eliasson; [2022]
  Nyckelord :artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

  Sammanfattning : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. LÄS MER

 4. 4. Allmänningar - framtidens skogsbruk: om att äga skog som allmänning och ägandeformen som hållbart alternativ till det statliga ägandet av skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Stenkvist; [2022]
  Nyckelord :rättsvetenskap; law; miljörätt; environmental law; allmänning; commons; skogsbruk; forestry; hållbar utveckling; sustainable development; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hållbarheten i att äga skog som allmänning och utforskar ägandeformen som alternativ till det statliga ägandet av skog. Det görs utifrån tesen att ett gemensamt ägande i form av allmänningar innebär en mer rättvis fördelning av resurser från skogsbruket och att ägandeformen skapar större möjlighet till ett ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i sitt lokala samhälle. LÄS MER

 5. 5. Bland granar och grannar : Ansvar och risk för granbarkborreangrepp i skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lovisa Helmius; [2022]
  Nyckelord :spruce bark beetle; Ips typographus; environmental damage; forest pests; pest control; pests of plants; environmental law; law on damages; neighbour law; biological diversity; granbarkborre; Ips typographus; miljöskadestånd; insektshärjning; skadeinsekt; växtskadegörare; miljörätt; skadeståndsrätt; grannelagsrätt; skogsskada; skogsskydd; växtskydd; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : This thesis discusses the responsibility of and risk for infestations of spruce bark beetle. The spruce bark beetle, Ips typographus, is a natural part of the Swedish forest ecosystem but causes severe financial damage in forestry. Since 2018, the spruce bark beetle infestations have been substantial in Sweden. LÄS MER