Sökning: "Intervjumall"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Intervjumall.

 1. 1. Försörjningsstöd 2.0 : En kvalitativ innehållsanalys handläggarrobotens implementering och ledarnas nya roll och funktion inom försörjningsstöd i en kommun i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Oskar Konradsson; Jesper Grundström; Simon Gullsby; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; arbetsmiljö handläggarrobot och omorganisering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att framföra olika ledares upplevelse kring handläggarrobotaroch vilka förändringar det medför ur ett organisatoriskt perspektiv i en kommun i Sverige,samt hur ledarskapets roll och funktion sett ut i en sådan organisation. Studiens fokusundersöktes genom frågeställningarna: (1) Hur har ledarrollen i organisationen sett ut underimplementeringen av handläggarrobotar? Och; (2) Hur påverkar implementeringen avhandläggarrobotar den professionella arbetsmiljön? En gruppintervju genomfördes med tvåolika ledare i en kommun i Sverige utifrån en semistrukturerad intervjumall. LÄS MER

 2. 2. DIGITALA HJÄLPMEDEL : Avvikelsehantering och kvalitetssäkring med hjälp av Autodesk BIM 360 Field En studie riktad mot Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tess Sköld; Richard Brettéus; [2019]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; byggnadsteknik; avvikelsehantering; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : The purpose of the work was to analyze the existing deviation management process and how the process could be optimized using BIM 360 Field on behalf of Skanska Sverige AB. This is because the deviation management on several projects is not carried requirements at present, which is to use BIM 360 Field. LÄS MER

 3. 3. Operativ myndighetssamverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nils Henrik Thapper; [2019]
  Nyckelord :Nyinstitutionell teori; integration; samverkan; myndighetssamverkan; Kriminalvården; Polisen; Socialtjänst; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett aktuellt pilotprojekt avseende myndighetssamverkan mot grovt våld i en större svensk stad har studerats med fokus på samverkan på operativ nivå. Studiens syfte är att bidra med kunskap om faktorer som främjar respektive motverkar myndighetssamverkan. Studien har omfattat den operativa nivån i projektet. LÄS MER

 4. 4. Relationer - en huvudnyckel vid övergång? : Om övergången från förskolans verksamhet till förskoleklass generellt och för barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sarah Johansson; Linda Söderlund; [2019]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; intervjuer; relationer; överskolning; övergång;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes med syftet att undersöka och analysera hur relationsskapande underlättar i övergången från förskolan till förskoleklass för barn generellt och barn i behov av särskilt stöd. Syftet var också att ta reda på hur övergången från förskola till förskoleklass hanterades. LÄS MER

 5. 5. Det mobila klassrummet En studie om motiverande aspekter inom mobila läroapplikationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sixten Rosenfeld; Albert Karlsson Lindquist; William Samuelsson; [2018-08-25]
  Nyckelord :M-learning; Gamification; Applikationer; Motivation; UTAUT; Formellt lärande; Informellt lärande; Transfer; Mobilitet;

  Sammanfattning : Syfte:Att undersöka och skapa en ökad förståelse för användares motivation i förhållande till mobilt lärande i icke-formella miljöer.Teori:Studien har använt sig av det sociokulturella perspektivet, gamification, transfer och UTAUT/TAM (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology / Technology Acceptance Model) för att bäst kunna förklara de sociala aspekter som mobil digital teknik innefattar och för att kunna beskriva de sociala faktorer som påverkar individers förhållningssätt till mobil digital teknik. LÄS MER