Sökning: "denvermetoden"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet denvermetoden.

 1. 1. Här vill jag bosätta mig : Andraspråkselevers upplevelser av Denvermetoden för undervisning av geografiska begrepp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Lovetjärn Rickard; [2019]
  Nyckelord :Denvermetoden; formativt förhållningsätt; geografiska begrepp; kamratbedömning; språkutvecklande arbetssätt; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka hur elever med svenska som andraspråk upplever ett språkutvecklande arbetssätt i geografi. Jag ville vidare undersöka hur eleverna upplevde att arbeta med det som kallas Denvermetoden inom geografiundervisning. LÄS MER

 2. 2. "Jag skulle åka långt bort" - hur elever i åk 3 tänker kring naturkatastrofer och hur de kopplar dessa till en karta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Fresia Bordas Baca; Emma Wallander-Hallgren; [2010]
  Nyckelord :Denvermetoden; kartkunskap; namngeografi; naturkatastrofer;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka hur elever i årskurs 3 tänker kring begreppet naturkatastrofer. Hur uppfattar de naturkatastroferna som sker runt om i världen och de som sker här i Sverige? Hur kan de koppla dessa till en karta? För att ta reda på detta har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi har djupintervjuat 9 elever, indelade i 3 grupper, från en skola belägen utanför Malmö. LÄS MER

 3. 3. Kartan, ett pedagogiskt och geografiskt verktyg i undervisningen : En didaktiskt studie om kartans roll i geografiundervisningen och om elevers attityd till kartundervisning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Josefin Borglin; [2010]
  Nyckelord :Geografi; kartundervisning; denvermetoden; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är dels att belysa kartans möjliga dimensioner i undervisningen, se hur eleverna upplever kartarbetet samt se vad läroplanen och kursplanerna säger om kartarbetet. Då läroplaner och kursplaner ändras med tiden var det också intressant att se om det har skett någon förändring över tid gällande kartografin. LÄS MER

 4. 4. Elever arbetar med kartan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Daniel Jönsson; Anna Kempe; [2007]
  Nyckelord :Denvermetoden; geografi; grupprocess; karta; kartkunskap; termspråk; verklighetsanknytning;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att bilda oss en uppfattning om hur elever i årskurs nio arbetar med och tolkar kartan när de är sammansatta i grupp. I undersökningen har vi använt oss av kvalitativa metoder i form av videoobservationer samt läst in oss på relevant litteratur kring ämnet. LÄS MER