Sökning: "geografiska begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden geografiska begrepp.

 1. 1. Välfärdsindex : Hur vi mäter och utvärderar välfärd, tillväxt och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Julia Peltola; Thelma Åberg; [2023]
  Nyckelord :welfare; measurements; index; indicators; prosperity; sustainable development; välfärdsmått; index; indikatorer; välstånd; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Välfärd, eller välstånd, är komplexa men vanligt förekommande begrepp som används för att beskriva människors välbefinnande i ett samhälle. Hög ekonomisk tillväxt har länge varit synonymt med god välfärd, men med tanke på omställningen till ett samhälle i linje med hållbar utveckling har begreppet välfärd breddats till att innefatta både ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer. LÄS MER

 2. 2. Integration på riktigt : Ett kombinerat arbete om hur stadsplanering kan motverka segregation och sociala klyftor

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emilia Jurzyk; [2023]
  Nyckelord :Segregation; integration; fysisk planering;

  Sammanfattning : Segregerade och fragmenterade städer är en följd av tidigare planeringsideal, vars konsekvenser växer sig allt större. Problematiken ligger inte bara i geografiska uppdelningar men också i orättvisa uppväxt- och levnadsvillkor som skapar klyftor i samhället. LÄS MER

 3. 3. Storjordbrukets geografi : Organisation, produktion och lönsamhet på Julita och Tyresö gods 1910–1930

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Pontus Ericsson; [2023]
  Nyckelord :mellankrigstid; jordbruk; geografi; gods; jordränteteori; lokalisering; 1920-tal; historisk geografi.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen i historisk geografi består av en jämförelse av Julitas och Tyresös storjord-bruk, två gods i östra Mellansverige. Syftet är att undersöka hur lokala och globala geografiska förutsättningar påverkade organisation, produktionsinriktning och lönsamhet hos storjordbruk under 1910- och 1920-talet, detta för att skapa en djupare förståelse för geografins betydelse i jordbrukets anpassning till industrisamhället. LÄS MER

 4. 4. Strategier för plötsliga prisförändringar inom åkerinäringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jalil Ahmadi; David Löf; [2023]
  Nyckelord :Resilience; sudden price increases; B2B partnership; SET; Relationships; Strategies; Adaptation; risk management; Resiliens; plötsliga prishöjningar; B2B partnerskap; SET; Relationer; Strategier; Anpassning; riskhantering;

  Sammanfattning : Gotlands geografiska läge gör att många behöver ta sig till och från fastlandet med båt eller flyg. För åkerinäringen som kör gods till och från Gotland är färjan det enda alternativet. Destination Gotland är den enda aktör som främjar resor till och från fastlandet. LÄS MER

 5. 5. Redskap för lärande : Fallstudie kring användbarheten av en tankemodell för lärares arbete att utveckla elevers geografiska kunskaper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jens Andresen; [2023]
  Nyckelord :tankemodell; tankeredskap; begreppsbildning; begreppskartor; geografididaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker användbarheten av en modell med geografiska tankeredskap i lärares undervisning somett hjälpmedel för att tydliggöra och utveckla elevers geografiska kunskaper och tänkande. Tankeredskapen skaförstås som specifika begrepp med en viss funktion i geografin som lyfter fram geografisk kunskap och ettgeografiskt sätt att tänka. LÄS MER