Sökning: "språkutvecklande arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden språkutvecklande arbetssätt.

 1. 1. SPRÅKA PÅ FRITIDS En undersökande studie om språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jamal Bouzra; Mikael Hjort; [2020-01-08]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; fritidshem; transspråkande; stöttning;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. LÄS MER

 2. 2. Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Cassland; Linda Gyllarp; [2020]
  Nyckelord :Elevperspektiv; Fenomenologi; Likvärdig utbildning; Motivation; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cassland Jessica och Gyllarp, Linda (2019). Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt för elever med språkstörning : En kvalitativ studie där några lärare och speciallärare beskriver sitt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Victoria Strandh; Frida Löfroth; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; relationellt perspektiv; språkstörning; specialpedagogik; språkligt tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate what efforts some teachers and special needs teachers at primary schools think are needed at the organizational, group and individual levels to provide support for students with Developmental Language Disorder (DLD). Furthermore, it was investigated which supportive strategies and teaching methods teachers and special needs teachers applied and how the learning environment could be favourably designed. LÄS MER

 4. 4. Den förtrollande högläsningen : En kvalitativ studie om 10 lärares uppfattning om hur högläsning och boksamtal kan utveckla och stimulera språket och ordförrådet för elever i årskurserna 1–3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabella Hellman; Amanda Henricsson; [2020]
  Nyckelord :Boksamtal; Högläsning; Läsutveckling; Ordförråd; Språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning högläsning och boksamtal får ta plats i undervisningen och hur de används i språkstimulerande arbete i årskurserna 1–3. Denna kvalitativa studie grundas på intervjuer av 10 lärare. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande arbetssätt i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Nielsen; Tora Ahnlund; [2020]
  Nyckelord :begreppsförståelse; historieundervisning; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande arbetssätt; systemisk-funktionell lingvistik; ämneskunskaper; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad forskningen hittills har kommit fram till om språkutvecklande arbetssätt i allmänhet och inom historieämnet i synnerhet. Genom att söka i olika databaser har vi hittat relevant forskning i form av doktors-och licentiatavhandlingar samt refereegranskade vetenskapliga artiklar. LÄS MER