Sökning: "ekonomiska skillnader i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden ekonomiska skillnader i skolan.

 1. 1. Äldre lärare och förlängt arbetsliv : Rektorers syn på förutsättningarna i den kommunala grundskolan

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Petra Thilman; [2020]
  Nyckelord :ålderism; åldersmedvetet ledarskap; förlängt arbetsliv; lärare; grundskolan;

  Sammanfattning : Med bakgrund i samhällets önskemål om ett förlängt arbetsliv var syftet med uppsatsen att undersöka kommunala grundskolerektorers uppfattning om förutsättningarna för äldre lärare att kvarstå längre i arbetslivet. Tre analytiska frågeställningar besvarades: möjligheter för äldre medarbetare; hinder för äldre medarbetare; samt skillnader i inställningen till att äldre lärare kvarstår längre i arbetslivet, mellan skolverksamheter i en större stad respektive landsbygdskommuner. LÄS MER

 2. 2. Hälsoarbetet i grundskolan : En kvalitativ intervjuundersökning om hälsopedagogens, rektorernas och kommunens hälsoarbete på grundskolor i Stockholms stad.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Felicia Söderström; Andrea Liljeström; [2019]
  Nyckelord :Hälsa Hälsopedagog Hälsoarbetet i grundskolan kvalitativ intervjustudie rektorer hälsopromotion hälsofrämjande förebyggande hälsoperspektiv GIH;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur hälsoarbetet såg ut rörande hälsofrågor kring fysisk aktivitet och hälsosam kost för att främja psykisk hälsa hos elever i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Två byskolor, sju intervjuer, åtta ramfaktorer : Hur lärare uppfattar sin undervisning och arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Sundbom; Emma Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :ramfaktorteori; ramfaktor; byskola; B-form; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Byskolor lever i ständig ovisshet gällande om de ska få fortsätta sin verksamhet eller behöva läggas ned. I en liten skola med ett lågt elevantal placeras eleverna oftast i åldersintegrerade klasser, vilket kan ge en större känsla av närhet och gemenskap. LÄS MER

 4. 4. Inter-Domain Electronic Identification : Challenges, Benefits and Needs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sam Tabibzadeh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electronic Identification (eID) systems allow users to authentication digitally to a service, often online. An inter-domain eID solution constitutes a single eID system which is accepted and used internationally, across borders. LÄS MER

 5. 5. Pulsträning för ökad inlärning? : En tvärsnittsstudie om hur och varför lärare arbetar med pulsträning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Chris Grönstedt; André Viksell; [2018]
  Nyckelord :Pulsträning; Inlärning; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför ett specifikt antal lärare arbetar med pulsträning för ökad inlärning bland skolelever. • Hur motiverar lärarna valet av att tillämpa pulsträning i skolan? • Hur ser upplägg av lektioner ut gällande pulsträning kopplat till inlärning? • Hur utvärderas interventioner vad gäller pulsträning kopplat till inlärning? Metod Arbetets frågeställningar är angripna utifrån en kvalitativ ansats där fem lärare intervjuades för att få reda på hur och varför de arbetar med pulsträning i skolan. LÄS MER