Sökning: "engenering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet engenering.

  1. 1. "Bygg och konstruktion finns väl på alla förskolor?" : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattning av bygg och konstruktion i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Elin Eliasson; [2021]
    Nyckelord :Preschool; preschool teacher; engenering; building and construktion; Förskola; förskollärare; teknik; bygg och konstruktion;

    Sammanfattning : Teknik är ett väldigt brett ämne och denna uppsats har valt att rikta in sig på bygg ochkonstruktion. Forskning visar att förskollärare finner begreppet teknik svårdefinieratoch hur arbetet med bygg och konstruktion ska belysas i svensk förskola finns detytterst lite forskning om. LÄS MER