Sökning: "examensarbete lärare engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden examensarbete lärare engelska.

 1. 1. Valet av språk inom engelskundervisningen i årskurs 4–6 : Lärare och elevers åsikter om vilket språk som bör användas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mikaela Norberg; [2018]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; modersmål; målspråk; translanguaging; input; språkanvändning; lärares åsikter; elevers åsikter; code-switching.;

  Sammanfattning : Diskussionen kring språkvalet i engelskundervisningen är aktuell, eftersom det är något som många lärare reflekterar kring. Syfte med detta examensarbete är att undersöka vad lärare och elever har för åsikter kring huruvida det engelska, respektive det svenska språket bör användas i engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Tredjespråksinlärning i åk 4-6 : Flerspråkiga elever i ett EFL klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tredjespråksinlärning; språkutveckling; EFL; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella skola möter vi flertalet barn med ett annat modersmål än svenska. Eleverna har kommit till landet av många olika anledningar och har alla olika erfarenheter med sig. LÄS MER

 3. 3. Material som stimulerar elevers andraspråksinlärning : En enkät- och intervjustudie om lärares materialval i engelska och lågstadieelevers åsikter om det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jill Wattin; [2018]
  Nyckelord :Undervisningsmaterial; andraspråksinlärning; motivation; elevengagemang; engelska för yngre elever; F-3;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks vilka material lärare i F-3 använder för att stimulera elevers andraspråksinlärning och hur det stämmer överens med vad elever tycker är roligast att arbeta med. Undersökningen genomfördes med metodtriangulering genom en enkätundersökning med 81 elever och en intervjuundersökning med fem lärare. LÄS MER

 4. 4. Hur bedöms elevers skrift i ämnet engelska? – enstudie av 10 lärares metoder och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Bjarnestam; [2018]
  Nyckelord :engelska; textbedömning; bedömningsmetod; bedömning; skrift; betyg; utvärdering text; textproduktion; plagiat;

  Sammanfattning : Detta examensarbete diskuterar frågan hur lärare i engelska praktiskt arbetar med att bedöma elevers textproduktioner. Tio lärare intervjuades (24 frågor) och deras svar jämförs med internationella forskningsrapporter i ämnet på grund av att det var svårt att hitta forskning om bedömningsmetoder eller modeller gällande engelska elevtexter i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Engelska varje dag : En studie om daglig exponering av engelska i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Madeleine Wessung; [2018]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; exponering; ämnesintegrerat arbete; status; skolmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att studera F-3-lärares inställning till och möjlighet att ge elever daglig exponering av engelska. Studien gjordes med halvstrukturerade intervjuer samt tourist guide technique som datainsamlingsmetoder. LÄS MER