Sökning: "examensarbete lärare engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden examensarbete lärare engelska.

 1. 1. Grammatikpolisen - En kvalitativ undersökning av de vanligast förekommande grammatiska misstagen i Eng5 i två klasser i gymnasieskolan, dess betydelse för textens kvalitet samt kopplingar till kunskapskrav och centralt innehåll.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kerstin Elmqvist; [2020]
  Nyckelord :Elevtexter engelska 5; Engelska 5 och grammatiken; Grammatiska fel i elevtexter; Grammatikundervisning engelska 5; Vikten av grammatiken i engelska 5;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbete undersöker de vanligaste grammatiska felen som elever i två klasser i engelska 5 på gymnasiet gör i sina texter. Elevtexterna är producerade av totalt 22 elever i två klasser på en gymnasieskola i södra Skåne. De tydligaste misstagen och de vanligaste är olika slags fel i verbhanteringen. LÄS MER

 2. 2. Kodväxling i det flerspråkiga engelskklassrummet : En kvalitativ studie rörandehögstadielärares kodväxling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mona Motiei; [2020]
  Nyckelord :kodväxling; engelskundervisning; högstadiet; flerspråkigt klassrum;

  Sammanfattning : Kodväxling, en term som beskriver fenomenet när det i ett samtal eller inom en mening som yttras sker en växling mellan olika språk, är vanligt förekommande i bland annat klassrum där engelsk språkundervisning sker. Både elever och lärare kodväxlar när de talar och kodväxling är något som forskare har börjat undersöka närmare. LÄS MER

 3. 3. Valet av språk inom engelskundervisningen i årskurs 4–6 : Lärare och elevers åsikter om vilket språk som bör användas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mikaela Norberg; [2018]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; modersmål; målspråk; translanguaging; input; språkanvändning; lärares åsikter; elevers åsikter; code-switching.;

  Sammanfattning : Diskussionen kring språkvalet i engelskundervisningen är aktuell, eftersom det är något som många lärare reflekterar kring. Syfte med detta examensarbete är att undersöka vad lärare och elever har för åsikter kring huruvida det engelska, respektive det svenska språket bör användas i engelskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Tredjespråksinlärning i åk 4-6 : Flerspråkiga elever i ett EFL klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tredjespråksinlärning; språkutveckling; EFL; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella skola möter vi flertalet barn med ett annat modersmål än svenska. Eleverna har kommit till landet av många olika anledningar och har alla olika erfarenheter med sig. LÄS MER

 5. 5. Material som stimulerar elevers andraspråksinlärning : En enkät- och intervjustudie om lärares materialval i engelska och lågstadieelevers åsikter om det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jill Wattin; [2018]
  Nyckelord :Undervisningsmaterial; andraspråksinlärning; motivation; elevengagemang; engelska för yngre elever; F-3;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks vilka material lärare i F-3 använder för att stimulera elevers andraspråksinlärning och hur det stämmer överens med vad elever tycker är roligast att arbeta med. Undersökningen genomfördes med metodtriangulering genom en enkätundersökning med 81 elever och en intervjuundersökning med fem lärare. LÄS MER