Sökning: "exhaust air"

Visar resultat 11 - 15 av 215 uppsatser innehållade orden exhaust air.

 1. 11. Optimering av kylsystemslayout i BvS10

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Amelia Westman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAE Systems Hägglunds AB har sedan 2001 tillhandahållit den midjestyrda bandvagnen BvS10. BvS10 är ett armerat och amfibiskt allterrängsfordon som är utformat för att ge operativt stöd både militärt och civilt där andra fordon inte kan. LÄS MER

 2. 12. En jämförande studie av luftkvalitet ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg före och efter konvertering från dieselelektrisk drift till batteridrift

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Alva Heimdahl; Emil Lilja; [2019]
  Nyckelord :Air quality; exposure; work environment; indoor environment; polycyclic aromatic hydrocarbons; nitrogen dioxide; diesel exhaust; Luftkvalitet; exponering; arbetsmiljö; innemiljö; polycykliska aromatiska kolväten; kvävedioxid; dieselavgaser;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att undersöka hur arbetsmiljön och innemiljön med avseende på luftkvalitet har förändrats ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg efter konvertering från dieselelektrisk- till batteridrift. Resultatet har sedan jämförts med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden, WHOs riktlinjer och tidigare mätning på Aurora som utfördes 2014, innan konverteringen till batteridrift. LÄS MER

 3. 13. Frostskyddsreglering i batterivärmeväxlare : Utvärdering av värmeväxlare av modell Ecoterm och Econet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alexander Granlund; [2018]
  Nyckelord :frostskyddsreglering avfrostning frostbildning värmeväxlare batterivärmeväxlare;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört i samarbete med Fläkt Woods i syfte att utvärdera frostskyddsregleringen i deras äldre och nyare modeller av batterivärmeväxlare, Ecoterm respektive Econet. Ecoterms frostskydd regleras efter temperaturen på vätskekretsen medan det för Econet även regleras utifrån frånluftens daggpunktstemperatur för att förhindra onödig aktivering av frostskyddet. LÄS MER

 4. 14. Energieffektivisering av flerbostadshus : Energibesparande åtgärder för Brf Lillåudden 3

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anders Levay; Olof Roos; [2018]
  Nyckelord :Energieffektivisering; frånluftsåtervinning; värmepump; reducera miljöpåverkan; regleroptimering;

  Sammanfattning : The European Union’s goal for year 2020 aims to reduce the greenhouse gases by 20 % compared to the levels of 1990. This goal can be reached by increasing energy efficiency and renewable energy sources by 20 %. LÄS MER

 5. 15. A Study of Energy Saving Actions in Older Buildings in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OSCAR LEFFLER; NASSIF MANSOUR; [2018]
  Nyckelord :Energy saving technologies; exhaust air heat pump; drain water heat recovery; insulation; geothermal heat pump; photovoltaics; return on investment; energy performance contracting; payback period; climate shell improvement; technical installations; calibration; housing associations; real estate managers; decision making; status quo bias.; Energibesparingsteknik; frånluftsvärmepump; spillvattenvärmeåtervinning; isolering; bergvärmepump; solceller; direktavkastning; energibesparingskontrakt; återbetalningsperiod; klimatskalförbättringar; tekniska installationer; kalibrering; bostadsförening; fastighetsförvaltare beslutsfattning; status quo bias.;

  Sammanfattning : Modern energy saving technologies are become increasingly mature, easier to implement and financially profitable. Both the European Union and the Swedish government have directives with goals regarding energy savings for the year 2020 and 2030. LÄS MER