Sökning: "församlingsfrihet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet församlingsfrihet.

  1. 1. Negativ facklig föreningsrätt - En studie av svensk rätt i ljuset av Sveriges internationella åtaganden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Veronica Olofsson; [2006]
    Nyckelord :Arbetsrätt; Folkrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Genom åren har röster höjts vid ett flertal tillfällen för att i Sverige reglera den negativa fackliga föreningsrätten, det vill säga rätten att stå utanför arbetsmarknadens föreningar. Någon sådan reglering har dock inte kommit till stånd främst med anledning av de effekter ett sådant skydd skulle få för det svenska förhandlingssystemet samt med anledning av att det skulle innebära att statsmakten grep in i organisationernas interna förhållanden. LÄS MER