Sökning: "förutsäga konkurser"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden förutsäga konkurser.

 1. 1. Revisorers fortlevnadsvarningar och modellbaserad konkursprediktion : en jämförande studie av träffsäkerhet och nyckeltal avseende svenska konkursföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Forsling; Eddi Kopare Strand; [2018]
  Nyckelord :Going concern warning; auditing; bankruptcy prediction; Z”-model; accuracy; Fortlevnadsvarning; revision; konkursprediktion; Z”-modell; träffsäkerhet.;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör ämnet konkurser och behandlar två olika sätt att förutsäga dessa. Dessa tillvägagångssätt är dels revisorers fortlevnadsvarningar, vilket är det tillvägagångssätt som används idag, och dels beräkning med en konkursprediktionsmodell. LÄS MER

 2. 2. Redovisningens prognosrelevans för konkurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Persson; Patrik Schölander; [2012]
  Nyckelord :Konkurs; Altmans Z-score; Nyckeltal; Kreditbedömning; Redovisning; Prognosrelevans;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning som redovisningsdata är prognosrelevant för att förutsäga konkurser. Studien avgränsades till att gälla företag i handels och tjänstesektorn med 10-49 anställda, studien avgränsar sig också mot kreditbedömningsperspektivet. LÄS MER

 3. 3. Konkurser utan gränser? : En utvärdering av Altmans Z´-scoremodell på företag i Sverige

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Dan Metlik; Sanna Jakobsson; [2011]
  Nyckelord :Altman; Z-score model; financial ratios; bankruptcy prediction; financial distress; Altman; Z-scoremodellen; nyckeltal; förutsäga konkurs; finansiell nöd;

  Sammanfattning : Purpose: To investigate if Altman´s Z´-score model, which calculates financial distress, can be applied on companies established in Sweden and if the financial crisis in 2008 made previously healthy companies go bankrupt.Methodology: Quantitative studies with a positivistic foundation. LÄS MER

 4. 4. Konkursprognostisering : Tillämpning av en konkursprognosisteringsmodell på små svenska aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Joakim Trädgårdh; Alfonso Gonzalez; [2010]
  Nyckelord :Konkurser; småföretag inom Stockholms län; finansiella nyckeltal; konkursprognostiseringsmodeller; tidigare studier inom konkursprognostisering;

  Sammanfattning : Bankruptcy is a problem for the society in form of high costs for including suppliers, customers, employees, investors, banks, insurance companies etc. The purpose of this study is to confirm or dismiss a bankruptcy prediction model that has been developed in a previous Swedish study, in order to predict bankruptcy with help of specific key figures. LÄS MER

 5. 5. Pohlman Prognostiserade och Zaida Spådde : -Vad kan vi förutsäga?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Dan Nordin; Olof Nordgaard; [2009]
  Nyckelord :cash flow analysis; bankruptcy prediction; Kassaflödesanalyser; konkurser; småföretag; förutsäga konkurser; prognostisera konkurser;

  Sammanfattning :   SammanfattningFöretag har alltid drabbats av ekonomiska svårigheter och gått i konkurs. Detta faktum harlänge intresserat forskare och legat till grund för en mängd studier inom området.Kassaflödesanalysens användbarhet vid konkursprognostisering har länge diskuterats ochtidigare forskning har visat på varierande resultat. LÄS MER