Sökning: "gränsdragningsproblematik"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet gränsdragningsproblematik.

 1. 1. Revisorns oberoende - Gränsdragningsproblematik kring revisorns oberoende och dess påverkan på yrkesrollen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandy Hanna; Hulya Karatas; [2021-09-10]
  Nyckelord :Revisorns oberoende; oberoendehot; gränsdragningsproblematik; analysmodellen; revisorsrotationen; reglering och yrkesetik;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisorns huvudsakliga uppgift är granskning. Granskningen är enviktigt grund för att skapa tillit för externa intressenter och därmed krävs det att revisorernagranskas och kontrolleras för att säkerställa att denne är oberoende. LÄS MER

 2. 2. I avtal med det allmänna - gråzonen mellan offentlig rätt & civilrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Zagajewski; [2021]
  Nyckelord :Offentlig rätt; offentligrättsliga tjänster; avtal med det allmänna; civilrätt; gråzonen mellan offentlig rätt och civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen beskriver och analyserar den gränsdragningsproblematik som kan uppstå när enskilda ingår avtal med det allmänna. Genom praxis som behandlas inom områden så som avgiftsskyldiga högskolestudenter, barnomsorgsavgifter, parkeringsavgifter och patientavgifter framgår det att rättsområdena ofta är sammanflätade och består av olika delar som samspelar med varandra. LÄS MER

 3. 3. Abetstagares upplevelser av Work-Life Balance och påtvingat distansarbete till följd av en pandemi. : En kvalitativ studie inom offentlig verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Diana Kalfas; Pål Lassen; [2021]
  Nyckelord :Work-Life Balance; Telework; Covid-19; Distansarbete; Work-Life Balance; Livspussel; Gränsdragningsproblematik; Strategier; Covid-19;

  Sammanfattning : På grund av Coronapandemins utbredning har Folkhälsomyndigheten givit ut rekommendationer att organisationer ska tillämpa distansarbete i den mån den är möjligt för sina anställda (Folkhälsomyndigheten 2020). Vår kvalitativa studie har till syfte att ge läsaren en större förståelse gällande arbetstagares upplevelser kring Work-Life Balance och påtvingat distansarbete till följd av en pandemi. LÄS MER

 4. 4. Oaktsam våldtäkt - var kritiken berättigad? : Särskilt om frivillighet och oaktsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våldtäktsbrottet genomgick en radikal förändring den första juli 2018 när samtyckeslagen införlivades i svensk rätt. Gärningspersonen behöver inte längre ha använt sig av något medel eller utnyttjat en särskild situation för att dömas för våldtäkt. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas svenska kontorsmedarbetare av det nya normala under och efter covid-19 pandemn?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Tommy Borovac; Jessica Racho; [2021]
  Nyckelord :Det nya normala; nya arbetssätt; hemarbete; gränsdragning; ergonomi; teknikdrivna metoder; flexibilitet;

  Sammanfattning : Samhällsrestriktionerna till följd av Covid-19-pandemin har tvingat många kontorsarbetare att arbeta hemifrån i större utsträckning än någonsin tidigare. “Det nya normala” (DNN) som begrepp har länge diskuterats inom forskningen och handlar till stor del om att många kontorsmedarbetare får möjlighet att arbeta hemifrån. LÄS MER