Sökning: "halaleh"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet halaleh.

 1. 1. Vardagskommunikation, där det gemensamma språket saknas : En kvalitativ studie om förskollärares förhållningsätt i vardagskommunikationen i möte med flerspråkiga vårdnadshavare, där det saknas ett gemensamt språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Halaleh Teimouri; Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :förskolan; föräldrasamverkan; flerspråkighet; förskollärare; vardagskommunikation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare kan arbeta med vardagskommunikationen i möte med flerspråkiga vårdnadshavare, där det gemensamma språket saknas. Den valda metoden för studien är semistrukturerade intervjuer, som genomfördes med nio yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Att inte känna sig hemma : en undersökning av situationen för äldre kurdisktalande invandrare från Iran som kom sent i livet till Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Halaleh Taheri; [2005]
  Nyckelord :Delaktighet; Identitet; Äldre invandrare med kurdisk bakgrund; Språk; Genus; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur man som äldre invandrare ser på sin tillvaro och på sin delaktighet i det svenska samhället. Uppsatsen avgränsas till äldre kurdisktalande invandrare med iransk bakgrund, som invandrat till Sverige sent i livet. LÄS MER