Sökning: "hydrosulfit"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet hydrosulfit.

  1. 1. Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser vid olika grader av blekning och raffinering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Johan Carlström; [2012]
    Nyckelord :Massa; blekning; raffinering; väteperoxid; hydrosulfit; ditionit; organiskt material; modell; regression; COD; TOC; TMP;

    Sammanfattning : I avloppsreningen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik reduceras dagligen tonvis med organiskt material innan avloppsvattnet släpps ut i den intilliggande Edeboviken. Bruket är ett så kallat integrerat pappersbruk vilket innebär att man tillverkar både pappersmassan och pappret på plats. LÄS MER