Sökning: "kryssningsverksamhet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kryssningsverksamhet.

  1. 1. Att hamna rätt

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Robin Sjöström; [2011]
    Nyckelord :hamnplanering; kryssningsfartyg; kryssningsverksamhet;

    Sammanfattning : Kryssningstrafiken växer kraftigt i Skandinavien och Göteborg är inte ett un-dantag. Göteborg har det senaste decenniet gått från att vara en relativt obetydlig kryssningsdestination till att bli en av de medelstora i Östersjö- och Nordsjöområdet. Utöver denna ökning finns ett mål om att dubblera antalet anlöp till 2020. LÄS MER