Sökning: "microwave heater"

Hittade 1 uppsats innehållade orden microwave heater.

  1. 1. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
    Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

    Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER