Sökning: "muslimska tjejer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden muslimska tjejer.

 1. 1. Religiös identitet i den svenska skolan. : Muslimska flickor i den svenska skolan: möjligheter och utmaningar med religiös identitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Maya Andersson Fremén; [2020]
  Nyckelord :Religiös identitet; Religiös proximitet; Religionsdidaktik; Muslimska kvinnor;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att intervjua fyra muslimska tjejer för att ta reda på muslimska flickors upplevelse av att ha en religiös identitet i den svenska skola, vilka utmaningar och möjligheter de har till att utöva sin religiösa identitet, hur de upplever att andra elever uttrycker sig om islam samt på vilka sätt skolan kan underlätta för muslimska elever som vill praktisera islam. Valet av metod var att utföra en kvalitativ fokusgruppsintervju med muslimska ungdomar mellan 13-15 år som genomfördes på deltagarnas skola med hjälp av ljudupptagning som därefter transkriberades. LÄS MER

 2. 2. Islamofobi : En studie om muslimska skolungdomars utsatthet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Gradin; Bayar Reza; [2016]
  Nyckelord :: islamofobi; muslimska skolungdomar; utsatthet; social identitet; religiositet; synlighet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker muslimska skolungdomars utsatthet i relation till deras synliga religiösa markörer. Syftet med studien är att undersöka om muslimska skolungdomar är mer utsatta än andra och vilka mekanismer som ligger till grund för detta. LÄS MER

 3. 3. Muslim i den svenska skolan : En undersökning om bemötandet av muslimska tjejer i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karen Alexandra Burgos; [2015]
  Nyckelord :Islam; skola; kulturrasism; muslim; didaktiska triangeln;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet är att utifrån berättelser från några flickor med muslimsk bakgrund skapa kunskap om villkoren för muslimska flickors religionsutövning i den svenska skolan. Arbetet är en kvalitativ studie, ur en semi strukturerad guide intervjuas en grupp muslimska tjejer. LÄS MER

 4. 4. "Jag har blivit mobbad sen jag tog på slöjan" : En studie om att vara muslimsk ung kvinna i den svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Erika Lagerström; [2013]
  Nyckelord :islam; muslim; tjej; skola; slöja; mobbad; värdegrund; privatreligiositet; skamkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats handlar om att jag vill jag ta reda på hur fyra muslimska tjejer i Sverige resonerar kring hur de har blivit bemötta i skolan som muslimer. Min övergripande frågeställning är: Hur har några muslimska tjejer upplevt sin skoltid i en svensk skola? För att besvara denna fråga har jag fokuserat på tre olika områden: att vara muslim i relation till olika skolämnen, att möta eventuella fördomar och att vara troende i skolan. LÄS MER

 5. 5. Muslimska tjejer i idrottssverige : en intervjustudie om islam och idrottsutövande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Erik Eriksson; [2009]
  Nyckelord :intervjustudie; tjejer; idrott; islam; muslim; idrottsutövande; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : I och med min kontakt med invandrarungdomar i skolan har jag ställt mig frågan om relationen mellan muslimska tjejer och idrottsutövande. Den kontakt som jag har fått inom skolan med muslimska tjejer och idrott är positiv över lag och detta gör att den bild som media ofta visar med stereotypa bilder av islam inte stämmer. LÄS MER