Sökning: "norska läroplanen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden norska läroplanen.

 1. 1. Ämneskompetensens betydelse för användande av läroböcker och digitala läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Ebervall; [2020]
  Nyckelord :sociologi; gymnasiet; ämneskunskap; läromedel;

  Sammanfattning : Under åren 1938-1991 genomgick läroböcker i Sverige en statlig kontroll, bland annat som ett styrmedel för att skapa en likvärdig skola, men detta sker inte idag. Det är marknaden, producent och konsument i kombination med läroplanen som styr. LÄS MER

 2. 2. Leka med läroplanen : En jämförande studie över lekens betydelse i Läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016 och den norska Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Mathilda Shah; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of my degree project is to generate knowledge about the importance of the play in preschool curriculum. In order to highlight this, I have chosen to study the difference in how the play is described and referred to in the pre-school curriculum and then compare it with the Norwegian curriculum plan and study what distinguishes them from. LÄS MER

 3. 3. Vad lär sig eleverna om friluftsliv i Sverige och Norge? : En jämförelse av friluftsliv i den svenska och norska läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julie Ottesen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med undersökningen är att jämföra friluftsliv i ämnet idrott och hälsa i den svenska läroplanen med friluftsliv i kroppsöving i den norska läroplanen. Frågeställningarna behandlar den svenska och norska läroplanens uppbyggnad i förhållande till varandra, hur friluftsliv i den svenska läroplanen behandlas jämfört med den norska läroplanen, vilka konsekvenser eventuella skillnader kan ha för elevernas lärande samt varför friluftsliv ser ut som den gör i läroplanerna. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers syn på normalitet och avvikelse i förskolan – en jämförelse mellan de nordiska länderna Sverige och Norge

  C-uppsats,

  Författare :Jennie Axelsson; [2011]
  Nyckelord :Normalitet; avvikelse; pedagoger i förskolan; jämf;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om och hur synen på normalitet och avvikelse skiljer sig åt mellanverksamma förskollärare i Sverige och Norge. Dessutom är avsikten att undersöka huruvida förskolan sominstitution skapar och upprätthåller synen på vilket beteende som anses som normalt och vilket beteende somanses som avvikande hos barnen. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers inställning till matematik i förskolan - En jämförande studie mellan förskolor i Norge och Sverige

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnéa Eriksson; Louise Johansson; [2009]
  Nyckelord :Matematik; pedagogers inställning; jämförelse nors;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vår studie är att vi vill lyfta fram pedagogers utsagor om sitt eget förhållningssätt till matematik påtvå förskolor i Norge och två förskolor i Sverige och ta reda på om det finns några likheter respektive skillnader ideras inställning till matematik. Vi vill även lyfta fram vilka likheter respektive skillnader det finns mellan dennorska och den svenska läroplanen för förskolan. LÄS MER